Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De actualiteit, juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie kan door Blowups niet gegarandeerd worden. Aansprakelijkheidsclaims tegen Blowups die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard die veroorzaakt is door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie dan wel door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij sprake is van een aantoonbare schuld van Blowups wegens opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Blowups behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden (“links”), die niet onder de verantwoordelijkheid van Blowups vallen, zou van een verplichting tot aanvaarding van aansprakelijkheid uitsluitend sprake zijn in gevallen waarin Blowups de inhoud van die pagina’s kent en het voor Blowups technisch mogelijk zou zijn, het gebruik ingeval van illegale inhoud te verhinderen en dit van haar verwacht kan worden Blowups verklaard bij dezen uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de link geen illegale inhoud op de pagina’s waarnaar de link verwijst, vast te stellen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap heeft Blowups geen enkele invloed. Daarom distantieert Blowups zich bij dezen uitdrukkelijk van iedere inhoud van alle gelinkte / gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de link gewijzigd wordt. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor inhoud die door derden in door Blowups ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglisten is geplaatst. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruik of het niet-gebruiken van dergelijke weergegeven informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de betrokken publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

Blowups streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videofilms en teksten in acht te nemen, door haar zelf samengestelde grafieken, geluidsdocumenten, videofilms en teksten te gebruiken of gebruik te maken van grafieken, geluidsdocumenten, videofilms en teksten waarop geen licentierechten rusten. Op alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn de bepalingen van het dan geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars onbeperkt van toepassing. Enkel en alleen op grond van de vermelding kan niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door Blowups zelf opgestelde objecten blijft enkel en alleen bij Blowups. Het vermenigvuldigen of gebruik van dergelijke geluidsdocumenten, videofilms en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blowups niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Voor zover het internetaanbod de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis door de gebruiker vrijgegeven. De gebruikmaking van en betaling voor alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. met opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient als onderdeel van het internetaanbod te worden beschouwd van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende juridische situatie zouden voldoen, dan laat dit de overige onderdelen van het document qua inhoud en geldigheid onverlet.